Sumika House, Tokyo – Sou Fujimoto

Tokyo Gas invited four Japanese architects to design the house of the future. The architects involved were Toyo Ito, Terunobu Fujimori, Sou Fujimoto, Taira Nishizawa.