GHESKIO Cholera Treatment Center Haiti, Port-au-Prince – MASS 2015